Privacybeleid

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Pharmatwork, wordt verwezen naar de PHARMATWORK BV, met maatschappelijke zetel te Muizendries 20 9070 Heusden, RPR Gent afdeling Gent en met als ondernemingsnummer 0728.708.045, alsook naar elke overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met Pharmatwork verbonden vennootschap.

Wanneer u beroep doet op de diensten Pharmatwork, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijk maken welke gegevens door Pharmatwork worden verzameld, waarom Pharmatwork deze gegevens worden verzameld en wat Pharmatwork hiermee doet. Hierbij wil Pharmatwork er u tevens op wijzen dat Parmacar steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Pharmatwork beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 1. Welke gegevens worden door Pharmatwork verzameld?
 2. Hoe worden uw gegevens gebruikt?
 3. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 4. Hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen;
 5. Wanneer deze privacyverklaring van toepassing is;
 6. Hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring;
 7. Hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd;
 8. Welke gegevens worden door Pharmatwork verzameld?

1. Welke gegevens worden door Pharmatwork verzameld?

Uw gegevens worden voornamelijk verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en de taal die u spreekt) maar eveneens voor meer complexe zaken (zoals de ondernemingen waarbij u betrokken bent, de functies die u heeft binnen deze ondernemingen, etc.), die Pharmatwork nodig heeft voor het verstrekken van diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Pharmatwork heeft deze gegevens nodig voor de volgende doeleinden, en verzamelt deze gegevens op de volgende manieren:

Gegevens die Pharmatwork verzamelt middels de website www.modulaid.eu

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. Dit zal u per geval gevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het gebruik van de toepassing “contactformulier”. Pharmatwork verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt Pharmatwork deze gegevens?

Pharmatwork hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die wordt verzameld overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG beter bekend onder zijn Engels afkorting GDPR; voluit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Pharmatwork verzamelt en verwerkt de gevraagde persoonsgegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht en meer in het bijzonder voor volgende doeleinden:

 • opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • om u de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt;
 • om de mogelijkheid te kunnen bieden dat bezoekers en geïnteresseerden contact kunnen opnemen met Pharmatwork,
 • om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van de website;
 • om u de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden;
 • voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren van veranderingen binnen de wetgeving en andere onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn, om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen, om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen;
 • voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten; (zie verder)
 • om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Pharmatwork onderhevig aan is;
 • bij beslechting van eventuele geschillen;
 • voor administratieve doeleinden;

Pharmatwork vraagt uw toestemming voordat zij uw gegevens voor andere doeleinden verwerkt dan die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Pharmatwork verwerkt de door u verstrekte persoonlijke gegevens op haar servers. Pharmatwork kan de persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont, doch verzekert zich ervan dat de verwerker in overeenstemming is met de bepalingen van de GDPR.

Pharmatwork deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten haar eigen onderneming, behalve in een van de volgende omstandigheden:

1. Met uw toestemming:

Pharmatwork kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Pharmatwork wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen. Pharmatwork heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

2. Met externe partners:

Als één van de programma’s van Pharmatwork wordt beheerd door een externe partner/softwareleverancier, kan deze externe partner toegang hebben tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens) in functie van beheer en onderhoud van dit programma. Deze externe partner kan mogelijk het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel;
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen;

Pharmatwork gaat enkel in zee met externe partners die gegarandeerd voldoen aan de GDPR-wetgeving.

3. Om juridische redenen:

Pharmatwork deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, instanties of individuen (bijvoorbeeld de fiscus) buiten Pharmatwork als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de geldende wetgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • de op de onderlinge overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze overeenkomst;
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins op te lossen;
 • de rechten, eigendom of veiligheid van Pharmatwork, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Pharmatwork betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Pharmatwork doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder is het volgende van toepassing:

 • Pharmatwork beoordeelt periodiek en op systematische wijze haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, en de bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen;
 • Pharmatwork beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Pharmatwork, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Pharmatwork te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele en/of deontologische vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Pharmatwork bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden zoals omschreven onder punt 2. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

4. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Pharmatwork streeft ernaar duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden verwerkt. U kunt bijvoorbeeld via e-mail naar info@modulaid.eu een aanvraag indienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen.

Ook kun u uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden geven of intrekken.

Via deze weg is het ook mogelijk om een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Pharmatwork proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Pharmatwork die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Pharmatwork u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

Pharmatwork kan verzoeken weigeren die op onredelijke wijze worden herhaald, die onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Indien bepaalde wetgeving Pharmatwork verplicht tot het bewaren van uw gegevens, kan er op dergelijk verzoek evenmin worden ingegaan. Pharmatwork zal zich er in dergelijk geval wel toe engageren de toegang tot uw gegevens intern zo veel mogelijk te beperken.

Pharmatwork streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Pharmatwork, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijderd worden en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

5. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Pharmatwork.

6. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Regelmatig controleert Pharmatwork of ze voldoet aan deze privacyverklaring. Ook wanneer Pharmatwork formele klachten ontvangt, zal zij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

7. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Pharmatwork zal deze wijzigingen op deze pagina aangeven.